Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY FIRMY PRODOM spol. s r.o. (ďalej len „VOP“)

1. Úvodné ustanovenie

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Kupujúceho a spoločnosti PRODOM spol. s r.o. , so sídlom Vajnorská 2/E, 900 28 Ivanka pri Dunaji, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 2129/B, IČO: 30 777 011 , DIČ: 2020314373, IČDPH: SK2020314373, tel. +421 2 50 20 39 14, 0903 847 058, e-mail: info@prodom.sk, webové sídlo: www.prodom.sk, (ďalej len „Predávajúci“) a sú platné pre celé územie Slovenskej republiky.

1.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre predaj projektovej dokumentácie rodinných domov a iných stavieb fyzickým osobám - spotrebiteľom a pre predaj projektovej dokumentácie rodinných domov a iných stavieb podnikateľom a právnickým osobám (ďalej len „Kupujúci“)

1.3 Projektová dokumentácia je určená pre územné konanie, pre stavebné konanie a pre realizáciu stavby. Vyobrazenie domu v katalógu (vizualizácia) je ilustračné a nemusí presne zodpovedať zhotovenej stavbe podľa projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia nezahŕňa zariaďovacie predmety a hnuteľné veci umiestnené vo vizualizácii. Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné dispozičné a technické úpravy v realizačných projektoch oproti návrhom uvedeným na webovom sídle a v tlačenom katalógu, pričom zostane zachovaná koncepcia návrhu.

1.4 Projektová dokumentácia je vyhotovená tak, aby mohla byť použitá v stavebnom konaní ako príloha k žiadosti o vydanie stavebného povolenia a na realizáciu stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon).

1.5 Projektovú dokumentáciu tvorí štandardne 5 paré ( vyhotovení ) typovej projektovej dokumentácie

1.6 Projektovú dokumentáciu rodinného domu tvorí:

a) Projekt architektonicko – stavebného riešenia, ktorý obsahuje: súhrnnú technickú správu, výkresy : základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, výpisy podláh, okien, dverí, murovacích tvárnic.

b) Projekt požiarno-bezpečnostného riešenia

c) Projekt statiky obsahuje: technickú správu, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a výkaz materiálu.

d) Projekt vykurovania obsahuje: technickú správu, výpočet spotreby energie na vykurovanie, výkresy rozvodov kúrenia, schému zapojenia, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies, výkaz materiálu a energetický certifikát.

e) Projekt zdravotechnickej inštalácie obsahuje: Technickú správu, výkresy rozvodov vnútorného vodovodu, vnútornej domovej kanalizácie, domového plynovodu a výkaz materiálu.

f) Projekt elektroinštalácie obsahuje: Technickú správu, rozvody zásuvkovej a svetelnej elektroinštalácie, schému rozvádzačov, bleskozvod a výkaz materiálu.

1.7 Typová projektová dokumentácia neobsahuje konkrétne riešenie osadenia do okolitej zástavby a napojenie na komunikáciu a na inžinierske siete. Projektová dokumentácia pri zakladaní stavby zohľadňuje štandardné geologické prostredie. (únosnosť v základovej škáre min.0.25 MPa a ustálená hladina spodnej vody je pod úrovňou základov) a nerieši prítomnosť radónu. Projektová dokumentácia je vhodná na výstavbu mimo pamiatkových zón.

1.8 Každý projekt domu je viazaný na konkrétne parcelné číslo stavebného pozemku.

1.9 Podľa jedného zakúpeného projektu je možné postaviť len jeden dom.

1.10 Projektová dokumentácia je určená na výstavbu na mieste určenom v objednávke, osobitne jedného spotrebiteľa. Projektovú dokumentáciu nie je možné použiť iným spotrebiteľom ani na výstavbu na inom mieste ako je uvedené v objednávke bez písomného súhlasu firmy PRODOM spol. s r.o..

1.11 Projekt v elektronickej verzii pre potreby archivácie, slúži výhradne na archívne účely, prípadne pre potreby banky na vybavenie hypotekárneho úveru, alebo v niektorých prípadoch pre potreby stavebného úradu. Tento projekt nie je editovateľný a môže si ho Kupujúci objednať iba v prípade, ak už má zakúpený základný projekt rodinného domu od Predávajúceho, na adrese: info@prodom.sk Projekt v elektronickej forme obsahuje:

a) Pôdorys základov, Pôdorysy nadzemných podlaží, Pôdorys strechy, Rezy, Pohľady vo formáte PDF s označením vodotlače PRODOM (iba časť Architektúra)

c) Výpis okien a dverí vo formáte PDF

d) Textovú časť, ktorá zahŕňa všetky sprievodné a technické správy základného projektu rodinného domu z tlačenej verzie vo formáte DOC

e) Projekt v elektronickej verzii na archívne účely nezahŕňa výkresovú časť jednotlivých profesií.

1.12 Rozpočtové náklady uvádzané na stránke www.prodom.sk a v katalógu sú informatívne, závislé na druhu a cenách materiálov a cien realizačných firiem v danom čase a období.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar dochádza na základe záväznej objednávky Kupujúceho, zaplatením zálohy a prijatím záväznej objednávky zo strany Predávajúceho. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Všeobecné obchodné podmienky.

2.2 Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka Kupujúceho adresovaná Predávajúcemu. Objednaním tovaru vznikne Kupujúcemu povinnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru.

2.3 Tovar podľa bodu 1.2 je možné objednať:

2.3.1 osobne v sídle Predávajúceho , kde je možné využiť aj bezplatnú konzultáciu s projektantmi.

2.3.2 prostredníctvom obchodných zástupcov Predávajúceho za rovnakých podmienok, ako u Predávajúceho

2.3.3 cez internet prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke: www.prodom.sk , kedy je potrebné presne a správne vyplniť všetky potrebné údaje (hlavne telefonický a e-mailový kontakt) a vyplnený objednávkový formulár odoslať.

V prípade akéhokoľvek problému pri vyplňovaní formulára je možné využiť telefonickú linku Predávajúceho, alebo e-mail info@prodom.sk. Vo všetkých prípadoch pre tovar podľa bodu 1.2 bude objednávka akceptovaná až po uhradení zálohy za tovar, teda dňom prijatia platby zálohy na účet Predávajúceho, alebo dňom prijatia platby v hotovosti.

2.4 Odoslaním záväznej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a prejavil súhlas s kompletným znením týchto VOP a všetkých ich súčastí platných v okamihu prevedenia objednávky. Na tieto VOP je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť, rovnako aj s cenou objednaných tovarov a k súhlasu s nimi pristupuje zaškrtnutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“.

2.5 Odoslaním objednávky sa Kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú cenu.

2.6 Po prijatí objednávky a prijatí zálohy za tovar (podľa bodu 1.2) potvrdí Predávajúci do 48 hodín e-mailom alebo telefonicky Kupujúcemu prijatie objednávky a zálohovej platby a zároveň mu oznámi predpokladaný termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

3. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1 Celková kúpna cena tovaru - jednotlivých typových projektových dokumentácií, doplnkových projektov je uvedená v aktuálnej ponuke na webstránke Predávajúceho, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Ak nie je uvedené inak, cena tovaru bude účtovaná podľa cenníka platného v deň objednania tovaru.

3.2 Pri objednaní tovaru - typovej projektovej dokumentácie rodinného domu je nutná pred odoslaním tovaru úhrada zálohy vo výške aktuálnej ceny uvedenej na webovej stránke Predávajúceho www.prodom.sk. Predávajúci pošle zálohovú faktúru ( elektronicky na emailovú adresu Kupujúceho ) na základe ktorej Kupujúci zrealizuje platbu.

3.3 Pri objednaní Individuálnej projektovej dokumentácie sa cena zálohy určí po vzájomnej dohode

Platbu zálohy je možné realizovať:

3.2.1 prevodom cez internet banking (číslo účtu – IBAN : SK91 0200 0000 0000 5820 3062)

3.2.2 pri osobnej objednávke v hotovosti

3.4 Bez zaplatenej zálohy nie je objednávka platná.

3.5 Celková kúpna cena tovaru zahŕňa všetky náklady Predávajúceho súvisiace s vyhotovením projektovej dokumentácie. V cene nie sú zahrnuté dodatočné zmeny na projektovej dokumentácii podľa želania Kupujúceho. Zmenu projektovej dokumentácie je možné dohodnúť na základe osobitnej písomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

3.6 V celkovej cene tovaru podľa bodu 1.2. sú zahrnuté náklady na dodanie tovaru – poštovné a balné.

3.7 Pre využitie dodania typovej projektovej dokumentácie do 3 pracovných dní z kategórie „TOP najpredávanejšie projekty“ je nutné zaplatiť vopred celú sumu

3.8 Cena za Projekt v elektronickej verzii pre potreby archivácie z bodu 1.10 je uvedená na stránke Predávajúceho www.prodom.sk a je potrebné ho uhradiť v plnej výške vopred

3.9 Daňový doklad (faktúru) posiela Predávajúci Kupujúcemu spolu s tovarom.

4. Dodacie podmienky

4.1 Termínom dodania tovaru sa rozumie termín odoslania tovaru na prepravu Kupujúcemu.

4.2 Termín dodania je uvedený na webovej stránke Predávajúceho www.prodom.sk

4.3 V prípade objednania typovej projektovej dokumentácie z kategórie „TOP najpredávanejšie projekty“ je možné dodanie do 3 dní po splnení podmienky uvedenej v bode 3.6

4.4 Termín dodania za Projekt v elektronickej verzii pre potreby archivácie z bodu 1.10 je totožný s termínom uvedenom v bode 4.2

4.5 Termín dodania na Individuálny projekt, ktorý sa vyhotoví podľa požiadaviek klienta sa určí až po osobnom stretnutí

4.6 Možnosti dodania tovaru:

4.6.1 Možnosť osobného odberu v sídle spoločnosti

4.6.2 Možnosť dodania prostredníctvom kuriérskej služby Slovenskej pošty na adresu. Adresu dodania vyplní Kupujúci pri vyplnení objednávky.

4.6.3 Pri objednávkach realizovaných prostredníctvom obchodných zástupcov sa Kupujúci dohodne na dodaní priamo s obchodným zástupcom.

4.7 Termín dodania tovaru sa počíta odo dňa prijatia objednávky a prijatia zálohy od Kupujúceho Predávajúcim.

4.8 Termín odovzdania tovaru môže Predávajúci jednostranne predĺžiť pri vzniku nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej prekážky (vis maior; štrajky, alebo výluky znemožňujúce alebo výrazne obmedzujúce dopravu tovaru, poškodenie, zničenie v dôsledku potopy, požiaru, mrazu, alebo protiprávnej činnosti tretej osoby, krádež tovaru) . V prípade predĺženia termínu dodania tovaru podľa predchádzajúcej vety sa nejedná o porušenie povinností Predávajúceho a Predávajúci nie je v oneskorení s odovzdaním tovaru.

4.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru Kupujúcemu zavinené prepravcom/poštou. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom/poštou zodpovedá v plnom rozsahu prepravca/pošta. Takéto prípady rieši Predávajúci dodaním nového tovaru Kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom/poštou.

5. Stornovanie objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1 Kupujúci môže stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru.

5.2 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

5.3 Kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru uvedeného v bode 1.2 nakoľko projektová dokumentácia je tovar vyrobený na mieru určený osobitne pre jedného spotrebiteľa – Kupujúceho pre výstavbu na vopred určenom pozemku , podľa §7, bodu 6, odst.c, zákona č. 102/2014 .

5.5 V prípade, že Kupujúci trvá na odstúpení od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru uvedeného v bode 1.2 pred prevzatím tovaru, obdrží od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR, ako kompenzáciu za vykonané planografické práce.

5.6 V prípade, ak si Kupujúci bez právne relevantného dôvodu neprevezme objednaný tovar uvedený v bode 1.2 do 30 dní od dohodnutého termínu dodania tovaru a nedá písomné zrušenie objednávky, považuje sa objednávka za stornovanú.

6. Zľavy a akcie

6.1 Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočňovať rôzne akčné zľavy a tieto budú uvádzané vždy na webovom sídle Predávajúceho: www.prodom.sk, príp. v tlačených médiách a budú platné iba po dobu uvedenú v týchto médiách. Akčné zľavové ceny budú platné, pokiaľ v tomto termíne bude projektová dokumentácia objednaná a bude uhradená celá záloha za tovar.

6.2 Pri akčných zľavách nie je možné si uplatniť žiadne ostatné zľavy.

7. Záruky a reklamácie

7.1 Predávajúci zodpovedá za to, že projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

7.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Ako záručný list slúži účtovný doklad (faktúra a doklad o zaplatení).

7.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru, (alebo jeho častí) spôsobené používaním.

7.4 Kupujúci je povinný tovar dodaný Predávajúcim skontrolovať bez zbytočného odkladu a o zistených chybách informovať Predávajúceho. Pri chýbajúcich častiach tovaru ( chýbajúce paré, alebo chýbajúca niektorá časť projektovej dokumentácie) je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho do 3 dní od prevzatia tovaru, pri zistených vadách prevedenia samotnej projektovej dokumentácie je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho najneskôr do konca záručnej doby.

7.5 Vady projektovej dokumentácie je Kupujúci povinný oznámiť písomným oznámením. Riadne oznámenie vád musí obsahovať dostatočný popis vady, označenie časti tovaru, na ktorej sa vada nachádza. Oznámenie vád musí byť v lehote uvedenej v tomto článku preukázateľne doručené Predávajúcemu. O reklamácii bude rozhodnuté do 10 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie Predávajúcemu, v prípade nutnosti odborného posúdenia najneskôr do 30-tich dní odo dňa uplatnenia a obdržania reklamácie. O výsledku reklamácie bude Kupujúci vyrozumený písomne doporučeným listom. Nárok na odstránenie vady diela bude v primeranej lehote.

7.6 K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého chyby sú reklamované.

7.7 Reklamácia sa nevzťahuje na zásahy do projektovej dokumentácie vyvolané úpravou Legislatívy po termíne odovzdania tovaru.

8. Autorské práva - Licencia

8.1 Projektová dokumentácia je vyjadrením architektonického diela, ktoré je chránené autorským právom. Predávajúci je nositeľom autorských práv k architektonickým dielam uverejneným na webovej stránke www.prodom.sk . Kúpna zmluva je zároveň licenčnou zmluvou, ktorá Kupujúceho oprávňuje na použitie architektonického diela. Kupujúci nemá právo udeliť súhlas na použitie architektonického diela tretej osobe ani previesť práva z tejto zmluvy na tretiu osobu. Práva udelené touto zmluvou sa vzťahujú len na osobu Kupujúceho, neprechádzajú na právneho nástupcu Kupujúceho a nemôžu byť prevedené na inú osobu bez písomného súhlasu Predávajúceho. Licencia je nevýhradná. Právo Predávajúceho použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil nie je dotknuté, a takisto nie je dotknuté právo Predávajúceho udeliť licenciu tretej osobe. Zmeny architektonického diela je možné vykonať iba s vopred písomne udeleným súhlasom Predávajúceho. Licencia podľa tejto zmluvy sa udeľuje na dobu do kolaudácie stavby postavenej na základe projektovej dokumentácie. Práva nadobúdateľa ani iného vlastníka stavby tým nie sú dotknuté. Vlastník alebo iný užívateľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, môže vykonávať na stavbe bez súhlasu autora len také stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktoré sú nevyhnutné na jej udržanie v dobrom stave a na zachovanie funkčného využívania a ktoré neznižujú hodnotu architektonického diela a nezasahujú do autorských práv.

8.2 Bez písomného súhlasu autora nie je Kupujúci oprávnený použiť vizualizáciu rodinného domu na propagačné účely. V prípade, že od autora tento súhlas obdrží, pri použití vyobrazenia rodinných domov na propagáciu, je Kupujúci povinný uvádzať vyobrazenie spoločne s logom autora, názvom v tvare PRODOM a názvom domu, pod ktorým je uvádzaný v Katalógu rodinných domov a na webovom sídle www.prodom.sk

8.3 Kupujúci je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výlučne k vybaveniu povolení potrebných k výstavbe jedného rodinného domu na mieste určenom v objednávke. V prípade porušenia tohto oprávnenia je autor oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku ceny diela uvedenej na webových stránkach v danom čase a období a to za každý jednotlivý prípad porušenia. Zmluvná pokuta je splatná do troch dní odo dňa jej vyúčtovania.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Vyhlásenie spoločnosti. Spoločnosť PRODOM spol. s r.o., Vajnorská 2/E, 900 28, Ivanka pri Dunaji, IČO: 30 777 011, je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov. Vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.2 Zisťovanie a využívanie Vašich údajov. Z dôvodu správneho vybavenia Vašej objednávky a informovania o jej priebehu resp. o jej odoslaní potrebujeme poznať nasledovné údaje:

• meno a priezvisko, presná adresa (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)

• Vaša e-mailová adresa (slúži na komunikáciu s Vami)

• voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)

• telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)

• katastrálne územie a parcelné číslo pozemku Kupujúceho

• ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Vždy, keď máte pri návšteve našej webovej stránky možnosť zadať osobné údaje, prosíme Vás, aby ste si sami pre seba stanovili, ktoré údaje nám chcete poskytnúť. Políčka, ktoré sú označené ako povinné, je potrebné vyplniť, aby mohla byť Vaša objednávka, prípadne iná požiadavka spracovaná. Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-mail, ktoré vypĺňate pri objednávke. Vaše údaje ďalej v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov využívame na účely informovania o službách pre zákazníkov. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Predávajúci ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracováva osobné údaje pre predávajúceho na účely a spôsobom, ktoré predávajúci stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním osobných údajov vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame ich spracovávateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Sú, to napr. doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

9.3 Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Odoslaním objednávky Kupujúci udeľuje Predávajúcemu v súlade s § 13 ods. 1., písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu určitú - na 10 rokov, zo zákona v účtovných dokladoch. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 21, 22 a 23 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý), ak bol splnený účel ich spracúvania.

10. Záverečné ustanovenia VOP

10.1 Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.prodom.sk

10.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takéhoto ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a /alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Zaujímavé čítanie

0

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies