Geodézia

Geodézia

Naša firma ponúka geodetické služby od roku 2006. Naše geodetické služby spočívajú najmä z úkonov spojených s výstavbou rodinného domu.

Vytýčenie pozemku

Vytýčenie hraníc pozemku je úkon, kde sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov pozemku. Na toto vytýčenie využívame technológiu GPS.

Vytýčenie stavby

Vytýčenie stavby sa vykoná tesne pred samotným zahájením stavebných prác. Väčšinou sa vytyčuje na podklade situácie osadenia stavby(ktorá je potrebná na vydanie stavebného povolenia).Vyznačia sa v teréne lomové body stavby. Vytyčujeme vonkajšie hrany obvodového muriva pokiaľ sa nedohodne inak.

Geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu

Vyhotovuje sa v prípade, že je potrebná zmena druhu pozemku z poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, chmeľnica, vinica, záhrada, ovocný sad a trvalý trávnatý porast), alebo lesnej pôdy na druh pozemku zastavaná plocha, ostatná a vodná plocha, čiže geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu.

Geometrický plán sa rozdelenie pozemku(pozemkov)

Vyhotovuje sa v prípade, že pozemky doterajšieho stavu (aký je v katastri) treba rozdeliť na viac častí, prípadne z nich oddeliť novú parcelu. Je to potrebné ak chcete časť pozemku predať/kúpiť, alebo sa plánuje zmena spôsobu využívania časti pozemku.

Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

Vyhotovuje sa ako podklad pre ocenenie nehnuteľnosti v prípade, že vlastník má záujem o hypotekárny úver. Rozostavaná stavba je stavba, na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a pridelené súpisné číslo, pričom je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia. Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby je podkladom na vypracovanie zmluvy o záložnom práve.

Geometrický plán na zameranie stavby

Geometrický plán na zameranie stavby je prílohou návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia (žiadosť o kolaudáciu). Geodet môže stavbu zamerať a vyhotoviť geometrický plán pred jej dokončením, ak už nedôjde k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby. Ak stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie, stavbu skolauduje a pridelí jej súpisné číslo, treba ešte stavbu zapísať do katastra nehnuteľností. Správe katastra sa predkladá Žiadosť o zápis stavby do katastra, Rozhodnutie o určení súpisného čísla, geometrický plán na zameranie stavby. Tento postup platí pre nové stavby.

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena slúži na vyznačenie časti nehnuteľnosti v katastri, ktorá má mať odlišný právny režim od ostatných častí nehnuteľnosti. Je podkladom pre vyhotovenie zmluvy alebo inej listiny (rozhodnutie súdu, štátneho orgánu, dohoda dedičov), ktorou sa zriaďuje vecné bremeno a zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu polohy a rozsahu vecného bremena na časti nehnuteľnosti. Vo všeobecnosti je vecné bremeno súborom právnych noriem, ktoré obmedzujú vlastníka nehnuteľnosti v prospech inej osoby. Vlastník vecným bremenom zaťaženej nehnuteľnosti je vo svojom vlastníckom práve obmedzovaný presne vymedzeným rozsahom a spôsobom na úkor oprávnenej osoby. Vecné bremeno by malo mať čo najmenší rozsah. V katastri nehnuteľností sa vyznačujú na podklade geometrického plánu na vecné bremeno najmä tieto druhy vecného bremena: vecné bremeno na právo prechodu (prejazdu) cez pozemok, vecné bremeno na zriadenie a prevádzkovanie inžinierskych sietí, vecné bremeno k pozemkom pod stavbou.

Zameranie adresného bodu

Adresný bod dokladá každý stavebník ako prílohu ku žiadosti o súpisné alebo orientačné číslo stavby (rodinného domu, garáže, chaty, bytového domu, nebytového budovy a pod.), bez neho mu nebude súpisné alebo orientačné číslo pridelené.

Zaujímavé čítanie

0